Goto KWS TOP
?Ñ??ÉÒÀ¸¡¡?Ä?¢¡?¡õ?é?¤?Ö?Ç¡??¿ / 2001 - 2005

¡Ú2001ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
02/10 () ?þÅÔRAG (?þÅÔÉÜ) AOKI Presents ??
02/11 ()
02/24 () Y2K ROPPONGI () GOOD FELLAS CLUB ¡Ö10th Anniversary Party¡×
03/06 (??) ?Ų??? (°¦Ãθ©) ?Presents EXTRA TOUR VOL.2Toshiki Kadomatsu Live House Tour
03/07 (¿å) ¶âÂôAZ (?)
03/09 (¶â) ¿À¸Í¡¡CHICKEN GEORGE (??)
03/10 ()
03/12 (?î) ??Åç¡¡?Ê?ß???¸?ã?ó?¯???ç?ó (??Å縩)
03/13 (??) ??? (?)
03/19 (?î) ???¤¡??È?Ù?¤?¸?ë ()
03/20 (??)
07/04 (¿å) Y2K ROPPONGI () SHAH LIVE
07/28 () ?þÅÔ¡¡´Ý??¸ø±à???ÚÆ? (?þÅÔÉÜ) RAG?20? ?? δ
08/23 () ?å?Ÿ () TOSHIKI KADOMATSU 20th Anniversary AF1993-2001
09/02 () ???? () SUPER NOBU SESSION
09/04 (??) ??ËÚ?¶?Ê?É??¡? (??) ???? ??Υ?
10/23 (??) ¿?? (?) ¡ÖJ¤ÈB¤ÈK¡×?Ä?¢¡?
10/24 (¿å) ??ÅçJive (??Å縩)
10/25 () ¿À¸Í¡¡CHICKEN GEORGE (??)
10/26 (¶â) ?þÅÔRAG (?þÅÔÉÜ)
10/28 () ?ŲTOKUZO (°¦Ãθ©)
10/29 (?î) ¶âÂôAZ (?)
11/01 () YOKOHAMA BAY HALL (¿ÀÆàÀ) BIC SUMMIT
11/06 (??) ?BLUES ALLEY () ¡ÖJ¤ÈB¤ÈK¡×?Ä?¢¡?
11/11 () NHK?Û¡??ë () GROOVE DYNASTY 2001
11/21 (¿å) ?Û?Æ?ë?Ë?Ã??¡?¡¦???¤?Ñ?ó (???¤?Ñ?ó) BIC ???¤?Ñ?ó?Ä?¢¡? ¡ÉLive at Saipan with Summer Songs¡É
11/26 (?î) ??ËÚ?Ú?Ë¡??ì¡??ó24 (??) BIC SUMMIT
11/27 (??) BEEB ?? (?Ü?븩)
12/11 (??) ¿??ã CLUB JUNK BOX (¿??㸩)
12/12 (¿å) Ĺ CLUB JUNK BOX (Ĺ?)
12/22 () ¿??ɸüÀ¸Ç¯¶â?ñ´Û () MASATO HONDA CONCERT 2001 ¡ÉCross Hearts¡É
12/28 (¶â) BLUES ALLEY JAPAN () J&B Leaving Home Tour

¡Ú2002ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
01/08 (?î) Х??? () BIC SUMMIT
01/09 (??) ?Ê?ß???¸?ã?ó?¯???ç?ó (??Å縩)
01/10 () ? DRUM LOGOS (?)
01/12 () ??ËÚ¡¡KRAPS HALL (??) J¤ÈB¤ÈK
01/13 ()
01/16 (¿å) ?ÂÃ? ON AIR WEST () BIC SUMMIT
01/17 ()
01/22 (??)
01/23 (¿å)
01/28 (?î) ??? (Ų)
01/29 (??) ?Ų?? (°¦Ãθ©)
01/30 (¿å) ¿À¸Í¡¡CHICKEN GEORGE (??)
02/01 (¶â) Zepp Sendai (?Ü?븩) J¤ÈB¤ÈK
03/20 (¿å) ¿À¸Í¡¡CHICKEN GEORGE (??) MaoChica Live
03/21 () 塡Ĺ? () ???ê?ó?Á?ã?ì?ó?¸???Ã?× 2002 / ÆüËÜÂåÉ?VS?¦?¯?é?¤?ÊÂåÉ?
06/03 (?î) ¸ÞÈ¿ÅĤ椦¤Ý¤¦¤È () ¡ÖÇò¤¤Á?¡×?×?ì?ß?¢?à?î?Ì?ñ
10/12 () ??ËÚ¡¡???Ã?Ý?í?Õ?¡?¯?È?ê¡??Û¡??ë (??) MIX2002 TOSHIKI KADOMATSU ¡ÉTOKOYO¡É PRE LIVE
10/13 () ??ËÚ¡¡KRAPS HALL (??) MIX2002 MaoChica Live
11/03 () ??ΰ (??Æ츩) 1 ???Х2002
11/29 (¶â) ?? ? (?) TOSHIKI KADOMATSU ¡ÉTOKOYO¡É PRE LIVE ¡ÖAlways Be With You¡×
12/18 (¿å) ??? () 2002-2003 TOSHIKI KADOMATSU CONCERT TOUR ¡ÉTOKOYO¡É
12/19 ()
12/21 () °¦Ãθ©?Ý?Ñ?à?ì (°¦Ãθ©)
12/24 (??) ? ()

¡Ú2003ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
01/11 () ??å? (ºë¶Ì¸©) 2002-2003 TOSHIKI KADOMATSU CONCERT TOUR ¡ÉTOKOYO¡É
01/17 (¶â) ?Ü?븩̱?ñ´Û (?Ü?븩)
01/18 () ??? (´ä?긩)
01/20 (?î) ??? (??)
01/25 () ¿??㸩̱?ñ´Û (¿??㸩)
01/26 () ¶ÍÀ¸?Ô?Ô̱ʸ???ñ´Û¡¡???ë?¯?Û¡??ë (??Çϸ©)
02/07 (¶â) Ĺ??? (Ĺ?)
02/15 () ¿ÀÆàÀ̱?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ)
02/18 (??) ¿À¸Í?ñºÝ?ñ´Û¤?¤¯¤?¤¤?Û¡??ë (??)
02/19 (¿å) ??ÅçÍ?ÊØÃù¶â?Û¡??ë (??Å縩)
02/20 () ?? (?)
02/22 () ?¯?ùÅç?Ô̱ʸ???Û¡??ë¡¡Âè£??Û¡??ë (?¯?ùÅ縩)
03/01 () ?ÂÄÅ?Ô̱ʸ?????ó?¿¡? (Ų)
03/02 () ?¢?¯?È???Æ?£ÉÍ?? (Ų)
03/13 () ?? ? () 2002-2003 TOSHIKI KADOMATSU CONCERT TOUR ¡ÉTOKOYO¡É SPECIAL
03/15 () ?Ų? (°¦Ãθ©)
03/16 () ? ()
06/12 () ??ËÚ???ó??¡??È?Û¡??ë¡¡???¿?é?®?Û¡??ë (??) ROYCE presents ¡ÖAIR-G ?Ñ??ÉÒÀ¸ Îø¿Í¤ÎÆü?é?¤?ô¡×
06/28 () ?¢???Ò??¡??Ñ¡??É?é?¤?Û¡??ë () OKI Presents ¡ÉEAST OF KUNASIR¡É
07/09 (¿å) ¿ () REBIRTH
07/10 ()
07/11 (¶â)
07/12 ()
07/13 ()
07/14 (?î)
07/15 (??)
08/17 () ¿??É?ê???Ã?É?ë¡??à () Summer 4 Rhythm Opening Live ¡ÉSomething We Can Do For You¡É
08/20 (¿å) ??? (??) 2003 CONCERT TOUR ¡ÉSummer 4 Rhythm¡É
08/22 (¶â) ¿ÀÆàÀ̱?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ)
08/26 (??) ?Ü?븩̱?ñ´Û (?Ü?븩)
08/29 (¶â) ?? (?)
09/02 (??) ??? ()
09/03 (¿å)
09/05 (¶â) °¦ÃθüÀ¸Ç¯¶â?ñ´Û (°¦Ãθ©)
09/06 () ?ŲElectric Lady Land (°¦Ãθ©) Summer Medicine Returns
09/07 () ??Х? () 2003 CONCERT TOUR ¡ÉSummer 4 Rhythm¡É
09/08 (?î) ¿À¸Í¡¡CHICKEN GEORGE (??) Summer Medicine Returns in KOBE ¡ÉSummer 4 Rhythm Live House Version¡É
09/15 (?î) Live Cafe Flamingo the Arusha () Kansai Walker Presents ¡ÉOUT'N'BOUT vol.18 feat. ?Ñ??ÉÒÀ¸¡É
10/11 () ?Ñ???Õ?£???£ÉÍ?ñΩÂç?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ) ANRI ¡ÉOne Night Special Concert¡É
11/15 () ?£ÉÍ?¢?ê¡??Ê (¿ÀÆàÀ) 20th Anniversary ¡ÉRevenge¡É -BF1981 - 1993-
12/07 () ?DRUM LOGOS (?) ? Presents EXTRA TOUR VOL.3 Toshiki Kadomatsu Live House Tour
12/08 (?î) ??Åç¡¡CLUB QUATTRO (??Å縩)
12/10 (¿å) ¿À¸Í¡¡CHICKEN GEORGE (??)
12/11 ()
12/12 (¶â) ?ŲElectric Lady Land (°¦Ãθ©)

¡Ú2004ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
01/05 (?î) SHIBUYA-AX () ? Presents EXTRA TOUR VOL.3 Toshiki Kadomatsu Live House Tour
01/07 (¿å) Zepp Sendai (?Ü?븩)
03/28 () °°Àî?Ô̱ʸ???ñ´Û (??) ASAHIKAWA¡¡LIVE¡¡JAM
05/30 () ?ñΩÂå¡?ÌÚ¶????ì Âè°ìÂΰé´Û () Crossover Japan '04
07/06 (??) alife¡ÊÀ?ËãÉÛ¡Ë () Toshiki Kadomatsu Special Event ¡ÈIt's My Way¡É
07/08 () ??? ()
10/08 (¶â)
¤?¤¤¤¿¤Þ?Ôʸ?????ó?¿¡?
(ºë¶Ì¸©)
TOSHIKI KADOMATSU & His Friends Performance 2004-2005
¡ÉFankacoustics¡úSolid & Elastic TOUR¡É ¡ÁALLOVER JAPAN ¤â¤¦°ìÅÙ??????¡Á
¡ÔElastic Side¡Õ¡ÒDRUMLESS??¡??¸?ç?ó¡Ó
10/09 () ?ÔÀî?Ôʸ???ñ´Û
(?)
10/11 (?î)
°ËÀªºê?Ôʸ???ñ´Û Âç?Û¡??ë
(??Çϸ©)
10/22 (¶â)
¶âÂô?Ôʸ???Û¡??ë
(?)
10/23 ()
Ĺ?ľ ??
(´ôÉ츩)
10/26 (??) ?λ? (?λ)
10/27 (¿å) NEVER LAND (?)
10/29 (¶â)
?þÅÔ?Ô̱?ñ´Û ÂèÆó?Û¡??ë
(?þÅÔÉÜ)
10/30 ()
?¬???¢?¯?È?í?ó
(?¬??¸©)
11/03 (?Ë)
Ĺ??? ?
(Ĺ?)
11/17 (¿å) ??? () TOSHIKI KADOMATSU & His Friends Performance 2004-2005
¡ÉFankacoustics¡úSolid & Elastic TOUR¡É ¡ÁALLOVER JAPAN ¤â¤¦°ìÅÙ??????¡Á
¡ÔSolid Side¡Õ¡ÒDRUM??¡??¸?ç?ó¡Ó
11/18 ()
11/22 (?î)
¿??㸩̱?ñ´Û
(¿??㸩)
11/27 () ???
(??)
12/03 (¶â) ?Ų?
(°¦Ãθ©)
12/18 ()
?Ü?븩̱?ñ´Û
(?Ü?븩)
12/21 (??)
??Åç?¢???Æ¡??ë?×?é?¶
(??Å縩)
12/22 (¿å)
???
(?)
12/31 (¶â) ?°?é?ó???å¡??ÖÂçºå
() COUNT DOWN PREMIUM LIVE

¡Ú2005ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
01/08 () ??Íü¸©Ì±Ê¸???Û¡??ë (??Íü¸©) TOSHIKI KADOMATSU & His Friends Performance 2004-2005
¡ÉFankacoustics¡úSolid & Elastic TOUR¡É ¡ÁALLOVER JAPAN ¤â¤¦°ìÅÙ??????¡Á
¡ÔElastic Side¡Õ¡ÒDRUMLESS??¡??¸?ç?ó¡Ó
01/14 (¶â) ?´??Hip shot (??)
01/15 () ???Á?ß?å¡??¸?Ã?¯??ÏÂ???Ã???ç?ó (???Á¸©)
01/22 () ¿å¸ÍLIGHT HOUSE (°ñ?븩)
01/23 () ±§ÅÔ?ÜVogue (?)
01/30 () ¿ÀÆàÀ̱?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ)
02/04 (¶â) ¿À¸Í?ñºÝ?ñ´Û (??)
02/05 () ?é???Ô̱?Û¡??ë (?¢?츩)
02/07 (?î) DRUM Be-7 (Ĺ?)
02/08 (??) GEILSº´?ì (º´?츩)
02/10 () ?§Ëܸ©Î©?à?ì ±é?à?Û¡??ë (?§Ëܸ©)
02/12 () ?¯?ùÅ縩ʸ?????ó?¿¡? (?¯?ùÅ縩)
02/13 () ?ܺêWEATHER KING (?ܺ긩)
02/15 (??) DRUM TOP'S (?)
02/17 () ???????í?ó???Æ?£ (°¦É?¸©)
02/19 () ?âÃÎ???ã?é???ó???é?¤ (?âÃθ©)
02/20 () ??707 (?)
02/22 (??) ?â???ª?ê¡??Ö?Û¡??ë (?áÀ)
03/04 (¶â) ?ÍÆü?Ô?Ôʸ???ñ´Û (?°?Ÿ©)
03/05 () Ų?? (Ų)
03/12 () ?¯?í???é?ó?É?®ÌðÉô (?)
03/13 () ??? (?温)
03/18 (¶â) ??? (´ä?긩)
03/19 () ¤Ñ¤ë¤ë?×?é?¶ÀÄ¿? (Ŀ)
03/21 (?î) ?©ÅÄClub SWINDLE (?©Åĸ©)
03/23 (¿å) ¤Ñ¤ë¤ë?×?é?¶??¸ý (??¸ý¸©)
03/25 (¶â) ??±À?Ô̱?ñ´Û (?)
03/27 () ¤Ê¤ó¤?Hatch () TOSHIKI KADOMATSU & His Friends Performance 2004-2005¡¡¡ÉFankacoustics¡úSolid & Elastic TOUR¡É ¡ÁALLOVER JAPAN ¤â¤¦°ìÅÙ??????¡Á¡¡Solid Side¡Õ¡ÒDRUM??¡??¸?ç?ó¡Ó
03/31 () ?? ? () TOSHIKI KADOMATSU & His Friends Performance 2004-2005¡¡¡ÉFankacoustics¡úSolid & Elastic TOUR¡É ¡ÁALLOVER JAPAN ¤â¤¦°ìÅÙ??????¡Á¡¡¡ÔBoth Sides Version Special¡Õ
04/16 () ?À?ó???¯?é?Ö???? (??Æ츩) TOSHIKI KADOMATSU & His Friends Performance 2004-2005¡¡¡ÉFankacoustics¡úSolid & Elastic TOUR¡É ¡ÁALLOVER JAPAN ¤â¤¦°ìÅÙ??????¡Á¡¡¡ÔElastic Side¡Õ¡ÒDRUMLESS??¡??¸?ç?ó¡Ó
04/21 () MOD'S (??Æ츩) ¤?¤ã¤?¤ê?é?¤?Ö
10/07 () LIVE Cafe Jive (??Å縩) ?Ḷ?硦ÀÄÌÚÃÒ¿Î SUPER SESSION 2DAYS
¡Á J ¤È A ¤È TK ¡Á
10/08 ()
11/26 () °ðÂô?Ô̱?ñ´ÛÂç?Û¡??ë
(°¦Ãθ©) TOSHIKI KADOMATSU Performance 2005
¡ÈTHE PAST& THEN ¡É¡ÁThe Elastics¡Á
12/02 (¶â) ??? ()
12/16 (¶â) ??? () TOSHIKI KADOMATSU Performance 2005
¡ÈTHE PAST& THEN ¡É¡ÁTripod¡Á
12/17 ()


2022 calendar
9月
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930【トピックカテゴリー】
全て表示
お知らせ
角松敏生
関連アーティスト
あしあと
名盤紹介
レアな逸品
カドマツ・ネタ
ネット関連
半可通
小ネタ

【カテゴリー】

全て表示
掲示板
チャット
リンク
その他

【コンテンツ】

2006-2008 Tour & Live
 2001-2005 Tour & Live
1998-2000 Tour & Live
1994-1997 Tour & Live
1992-1993 Tour & Live
1990-1991 Tour & Live
1988-1989 Tour & Live
1986-1987 Tour & Live
1983-1985 Tour & Live
My Profile


【過去ネタ ランダム抜粋】


新しいトピック
最新:05/20 22:33

新しいコメント
最新:07/10 03:24


[ POST ][ AddLink ][ CtlPanel ]


Total

Today
Yesterday


RSS Feed (XML)
RSS (euc)
RSS (sjis)
RSS (utf8)

Googleボットチェッカー

Yahoo!ボットチェッカー

MSNボットチェッカー

TOSHIKI KADOMATSU Official Site TOSHIKI KADOMATSU WEB ARCHIVE @t-kadomatsu.net
Copyright(c) 1997-2008 futo All right reserved.

GsBlog was developed by GUSTAV, Copyright(C) 2003, Web Application Factory All Rights Reserved.

Kadomatsu Web Site は、1角松ファンが開設する私設ファンサイトですので、掲載する情報の信憑性はかなりアヤシイと思われます。
各アーティストの著作権・肖像権等には配慮して、ジャケット写真以外の画像は掲載してないつもりです。
当サイトへのリンクは、どのページにもご自由に無断で張って下さってかまいません。(リンクが無けりゃ Internet は成り立ちませんしね)